CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Imnul de Stat al Republicii Moldova

Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova

(Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 45-46/555 din 17.08.1995)

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă în calitate de Imn de Stat al Republicii Moldova cîntecul "Limba noastră", versuri de Alexei MATEEVICI (strofele 1, 2, 5, 8, 12), muzica de Alexandru CRISTEA, aranjament de Valentin DÎNGA, cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Presedintele Parlamentului
Petru LUCINSCHI

Chişinău, 22 iulie 1995.
Nr. 571-XIII.

 

Anexa nr. 1 la Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova

Textul şi notele Imnului de Stat al Republicii Moldova 


Limba noastră

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc, ce arde
Într-un neam, ce fără veste 
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde, 
Zbuciumul din codrii veşnici, 
Nistrul lin, ce-n valuri pierde 
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastră-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară 
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

 

 

Anexa nr. 2 la Legea cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova 

Regulamentul privind intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova

 1. Imnul de Stat al Republicii Moldova este un simbol al suveranităţii şi independenţei statului.
 2. Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează în interpretare orchestrală şi vocală. Se admite utilizarea înregistrărilor audio.
 3. În interpretare vocală, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează în limba de stat, în deplină concordanţă cu textul prevăzut de anexa nr. 1.
 4. Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează: 
  a) la ridicarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova;
  b) la depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou ales al Republicii Moldova;
  c) la deschiderea şi închiderea sesiunilor Parlamentului;
  d) la inaugurarea monumentelor;
  e) în cadrul ceremoniilor oficiale de înmînare a distincţiilor de stat;
  f) la întîmpinarea şi la plecarea şefilor de state şi de guverne, care întreprind vizite oficiale în Republica Moldova. În acest caz, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intonează după imnul de stat al ţării respective;
  g) la deschiderea adunărilor solemne, congreselor, simpozioanelor consacrate unor date remarcabile din istoria şi cultura ţării.
 5. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova în unităţile militare ale Forţelor Armate, în organele şi subdiviziunile afacerilor interne şi ale securităţii naţionale, precum şi onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de către militari şi persoanele din trupele şi corpul de comandă ale organelor afacerilor interne şi securităţii statului sînt reglementate de regulamentele interne de serviciu ale Forţelor Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale organelor securităţii statului.
 6. Imnul de Stat al Republicii Moldova se transmite de către posturile de radio şi televiziune ale Companiei de Stat "Teleradio-Moldova": 
  a) la deschiderea şi închiderea emisiunilor;
  b) în noaptea de revelion, după ce orologiul anunţă începutul unui nou an.
 7. Imnul de Stat al Republicii Moldova poate fi intonat, cu autorizaţia persoanelor indicate la pct. 11 din prezentul regulament, şi la:
  a) inaugurarea concursurilor şi festivalurilor raionale, zonale, republicane şi internaţionale; 
  b) la inaugurarea unor expoziţii de amploare cu tematică istorică şi culturală; 
  c) la deschiderea manifestărilor consacrate începutului anului de studii, precum şi a altor manifestări solemne, în toate instituţiile de învăţămînt. 
 8. Textul Imnului de Stat al Republicii Moldova se tipăreşte pe prima pagină a abecedarelor.
 9. Respectul profund faţă de Imnul de Stat al Republicii Moldova este o datorie patriotică a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.
 10. La intonarea publică a Imnului de Stat al Republicii Moldova, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii se vor descoperi.
 11. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prezentului regulament revine Guvernului, în persoana Primului-ministru, şi conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi locale, ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sub egida cărora se desfăşoară manifestările respective.