CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Domnului Igor DODON, Preşedintele Republicii Moldova, cu prilejul aniversării a XXV-a a adoptării Constituţiei Republicii Moldova

Dragi Concetățeni, 

Onorată Asistență,

Astăzi, marcăm cea de-a 25-a aniversare a Constituției statului nostru – Republica Moldova.
Stat, care-și deapănă istoria deja de 660 de ani, de la 1359 încoace.
Istorie cu multe file glorioase, dar și cu numeroase perioade de restriște.
Statul, statalitatea reprezintă, de aproape 7 secole, scutul imbatabil cu care moldovenii și-au apărat această palmă de pămînt, locul sub soare, lăsat nouă de bunul Dumnezeu.
Cu acest deosebit prilej, adresez cele mai sincere felicitări poporului moldovenesc.
La 29 iulie 1994, acum 25 de ani, 83 de deputați din Parlamentul de legislatura a XIII-a au votat și au adoptat Legea Supremă a statului – Constituția Republicii Moldova, consfințind speranța de secole a locuitorilor țării de a trăi liber, prosper, într-un stat independent și suveran.
Le exprim, cu această ocazie, profunda mea recunoștință și gratitudine.
Sînt bucuros să-i văd în această sală pe mulți dintre deputații care, prin votul lor istoric, au transpus în Legea Supremă aspirația moldovenilor de a edifica un stat de drept autentic, democratic, care să garanteze drepturile și libertățile fundamentale tuturor etniilor care conviețuiesc în pace și armonie cu moldovenii pe această palmă de pămînt.
Sînt sigur, stimați deputați și autori ai textului Constituției, că ați depus suflet și speranță enormă în fiecare literă și cuvînt din Articolul 1, care statuează că: „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate”.
Cu siguranță, erați încrezători că, în 15 sau 25 de ani, acest deziderat va fi realizat, iar cetățenii vor duce o viață prosperă și demnă aici, acasă, pe pămîntul strămoșesc.
Și poate doar ca un avertisment dur pentru clasa politică ați încriptat Articolul 2: „Nici o persoană particulară, nici un partid politic nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”
Din păcate, avertismentul Dumneavoastră s-a dovedit, peste ani, a fi profetic.
Chiar recent, la începutul lunii iunie, țara s-a confruntat cu o experiență politică dureroasă, cu însemne vădite de uzurpare a puterii – cînd oligarhia a încercat să anuleze de facto și de jure voința poporului exprimată la scrutinul parlamentar.
Salut prezența în sală a reprezentanților corpului diplomatic acreditat în țară, și vreau, și pe această cale, să-i asigur de recunoștința noastră pentru susținerea pe care au acordat-o puterii legitim alese din Republica Moldova.
Cetățenii au simțit, în acele clipe grele, sprijinul unanim al partenerilor și prietenilor Moldovei, iar convingerea noastră, că valorile democratice sînt împărtășite plenar și dezinteresat, că raționamentele geopolitice sînt secundare cînd democrația este în pericol, au renăscut și s-au întărit enorm în acele zile.
Avînd susținerea partenerilor străini, democrația în Republica Moldova a mai căpătat o șansă. În fața pericolului de uzurpare a puterii în stat, pentru prima dată în istoria modernă a țării, forțe politice cu doctrine diferite, chiar diametral opuse pe unele aspecte, și-au unit eforturile pentru a restabili democrația și de a readuce instituțiile statului în serviciul poporului.

Pentru prima dată, forțele politice din țară au avut voința să-și plaseze pe planul doi interesele doctrinale înguste, ancorate pe diferiți vectori strategici, și să se concentreze pe obiective cu adevărat importante pentru țară.
Am lăsat într-o parte tot ce ne dezbină și ne focalizăm atenția pe agenda de consolidare a societății, pe activități menite să îmbunătățească viața în Republica Moldova.
Societatea noastră puternic divizată pe varii criterii are în față un exemplu de maturitate politică, și eu sper, foarte mult, că acest exemplu, va fi transpus și în rîndul oamenilor.
Consider că ratarea celor mai multe obiective trasate de la proclamarea independenței țării este cauzată de scindarea profundă a societății. Și aici, cea mai mare vină o poartă clasa politică, partidele și politicienii, care s-au ținut morțiș de principiul „divide et impera”.
Divizînd societatea pe criterii politice, etnice, religioase sau lingvistice, politicienii, de cele mai multe ori, au urmărit scopuri personale și de grup înguste, au zădărnicit orice încercare de a edifica un stat puternic, ba mai mult, au pus la îndoială însăși existența acestuia.

Doamnelor și Domnilor,

Am convingerea că eforturile de consolidare a partidelor care formează majoritatea parlamentară actuală trebuie susținut și promovat în continuare.
Cu atît mai mult că aproape 80 la sută din cetățeni susțin forțele politice aflate acum la guvernare, iar sarcina noastră de mai departe este de a crește potențialul enorm al societății noastre polietnice, spre binele și prosperarea Republicii Moldova.
Vă asigur că, în calitate de Președinte al Republicii Moldova, voi acorda toată susținerea coaliției parlamentare actuale, care reprezintă cea mai mare parte a societății.
Bineînțeles, acest angajament al meu va rămîne valabil doar în condițiile unei activități eficiente a guvernării, dedicate exclusiv poporului și statului Republica Moldova.
Este cert că obiectivul consolidării societății nu este ușor de realizat și poate fi atins doar dacă cetățenii vor simți, vor vedea, că înșiși politicienii s-au schimbat.
Trebuie de convertit în fapte reale lozincile răsunătoare de dezoligarhizare, de eradicare a corupției, de readucere a instituțiilor statului în slujba poporului.
În febra campaniei de demolare a regimului oligarhic, care a împînzit cu scheme frauduloase tot sistemul administrației publice, nu trebuie de subminat activitățile de dezvoltare economico-socială a țării.
Or, societatea este în drept și, deja o face, să ceară de la guvern și de la celelalte ramuri ale puterii acțiuni și proiecte concrete, care ar îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor.

„Viziunea fără acțiune este doar o halucinație” spunea un renumit inventator (Edisson). Timpul nu așteaptă, iar créditul de încredere oferit guvernării trebuie onorat cu cea mai mare responsabilitate.
În toate aceste procese complicate vom conta pe susținerea partenerilor noștri externi, care de fiecare dată cînd a fost necesar au venit cu susținere tehnică sau financiară.
În același timp, sînt convins că accentul pe efortul de reformare și dezvoltare a țării trebuie pus pe resursele noastre interne, pe potențialul uman excelent, care a demonstrat eficacitate și spirit de patriotism.
La posturile-cheie în stat trebuie promovați cetățeni ai Republicii Moldova, persoane integre, profesioniste și cu dragoste de țară. Propunerile și condițiile înaintate de experții internaționali și organizațiile partenere trebuie mai întîi minuțios analizate, sub prisma corespunderii cu interesele țarii și ale cetățenilor, și doar apoi acceptate și implementate.
Altfel vom repeta erorile ultimilor ani.
Circa un milion de concetățeni muncesc și generează valoare adăugată peste hotarele țării. Sînt apreciați pentru profesionalismul și atitudinea lor responsabilă. Numai impozitele și taxele achitate de ei depășesc 7-8 mlrd. euro anual, adică 2 bugete anuale ale Republicii Moldova. Ei sînt bogăția acestui neam care ne dovedesc suplimentar capacitatea enormă de care cu toții dispunem.
Eforturile noastre comune trebuie orientate spre eliminarea cauzelor, care i-au determinat pe mulți dintre noi să-și caute rostul pe meleaguri străine.
Depopularea țării și problema demografică constituie riscul nostru existențial major.
Am sesizat această problemă cu diferite ocazii, dar nu s-au făcut pași concreți, esențiali pînă acum.
Dacă vom tot continua să investim resurse enorme, bani publici, în creșterea și educarea unor generații care devin capital intelectual și brațe de muncă pentru economiile străine, riscăm să dispărem ca neam.
Mă bucură faptul că astăzi în sală este prezentă elita societății, reprezentanți de vază din toate domeniile-cheie: știință, cultură, economie sau administrație publică.
Din păcate, sînt prezenți puțini compatrioți care-și au traiul peste hotare, dar în persoana unor membri ai guvernului veniți din diasporă, îi putem considera că și ei sînt reprezentați la acest eveniment.
Vin cu un apel către Dumneavoastră de a ne concentra toate eforturile și priceperea pentru a rezolva problema depopulării țării.

Intenționez să lansez, în zilele următoare, un proces amplu de elaborare a unui plan național în acest sens, cu participarea tuturor exponenților societății noastre.
Contez mult pe susținerea Dumneavoastră.
Soluționarea problemei exodului populației ar constitui un imbold pentru dezvoltarea economică a țării, or principalul impediment în activitatea agenților economici este deja lipsa forței de muncă.
Există dorință și posibilitate de a investi în economie, dar aceste intenții se lovesc de lipsa acută de cadre.
Mă bucur să văd în sală reprezentanții numeroaselor asociații de business, conducătorii celor mai importante întreprinderi din țară, dar și lideri sindicaliști.
În cadrul întrevederilor pe care le-am avut zilele trecute cu Dumneavoastră, problema deficitului de personal a deținut întîietate.

Cu eforturile comune ale statului și mediului de afaceri, prin programe comune de susținere a tinerilor, trebuie să găsim soluții pentru această problemă.

Onorată Asistență,

Cheia succesului nostru în atingerea obiectivelor de dezvoltare a țării, încriptate încă în 1994 în Constituție este crearea condițiilor de viață pentru toți cetățenii țării, indiferent de apartenența etnică.
În continuare, permiteți-mi să adresez un scurt mesaj în limba rusă.

Уважаемые сограждане, представители многонационального народа Республики Молдова,

Сегодня мы отмечаем 25-летие принятия Конституции страны, в которой заложены основополагающие правовые нормы, гарантирующие государством своим гражданам право на достойную жизнь независимо от этнического происхождения, культурной, политической или религиозной принадлежности.
По прошествии лет мы с сожалением констатируем, что многие из принципов и целей остаются на уровне заявлений и пока недосягаемы для нас.
Особенно это касается решения задач по обеспечению достойного уровня жизни народа, показателей экономического и социального роста, культурного и общечеловеческого развития граждан.
Вместе с тем, с удовлетворением мы отмечаем, что в Молдове удалось сохранить и укрепить межэтнический мир и согласие.
После принятия Конституции на второстепенный план отошли возникшие в начале 90-х годов различные попытки, направленные на раскол нашего общества по национальному принципу.
Удалось урегулировать и найти приемлемое решение для придания Гагаузии особого правового статуса автономии, а также прекратить в нашей стране набиравшие в то время силу тенденции по разделению наших людей по различным критериям - на своих и чужих, наших и ваших.
В своем докладе я уже отмечал, что богатство нашей Родины – это люди разных этносов и национальностей, живущие в мире и согласии на этой земле уже много веков и вместе с молдаванами составляющих народ Республики Молдова.
Решение проблем, с которыми сталкивается наше общество, возможно только при условии его консолидации и объединения усилий всех граждан независимо от их этнической принадлежности.
В Конституции Республики Молдова закреплен принцип постоянного нейтралитета страны. Неукоснительное следование данному принципу является основополагающим условием для урегулирования приднестровской проблемы и реинтеграции страны.
Принимая во внимание внутренний консенсус политических сил, представленных в правительстве страны, а также оказываемую поддержку нынешнему парламентскому большинству нашими западными партнерами, Россией и другими внешними силами считаю, что в настоящий момент складывается наиболее благоприятная ситуация для совместного поиска политического решения данной проблемы.
Нужно приложить все усилия для достижения взаимоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра.
Решение этой проблемы могло бы стать дипломатическим успехом для всех наших внешних партнеров, вовлеченных в формат переговоров «5+2».
Вместе с тем, необходимо продолжить реализацию с левобережными регионами страны совместных проектов для решения социальных проблем жителей Приднестровья.

Doamnelor și Domnilor,

Consider că nu ar fi corect să declar că în toți acești 25 de ani de la adoptarea Constituției țara a cunoscut doar momente grele. În pofida dificultăților, Republica Moldova s-a afirmat ca un stat independent pe arena internațională.
În baza principiilor fundamentale consfințite în Constituție a fost dezvoltat un cadru legislativ amplu, care, pînă în prezent, reglementează viața social-politică a țării.
În tot acest timp, organele statului au organizat alegeri la toate nivelurile, fiind recunoscute de comunitatea internațională.
Deși bazele economiei de piață au fost puse nu în măsura în care ne-am fi dorit, țara s-a integrat în circuitul economic mondial. Facem parte din mai multe organizații internaționale cu profil economic, inclusiv OMC. Toate aceste realizări au fost posibile doar datorită adoptării Constituției.
Sînt convins că problemele cu care actualmente ne confruntăm pot fi soluționate, dacă în capul mesei vor sta principiile și prevederile Constituției țării, dacă buchea și spiritul Legii Supreme vor fi respectate întocmai de toți, în special, de clasa politică.
Constituția noastră este una foarte clară, care nu necesită interpretări, mai ales în privința numărării zilelor lunii.
Astfel, toate organele statului sînt obligate să respecte Legea Fundamentală, inclusiv instituția Curții Constituționale, al cărei raționament de existență este garantarea respectării Constituției.
În încheiere, doresc încă o dată să felicit cetățenii Republicii Moldova cu prilejul Zilei Constituției, îndemnîndu-Vă pe toți să cinstim și să respectăm Legea Supremă întru propășirea Patriei noastre.